[rev_slider ALVARO]

Álvaro González Santillán is an accomplished explorer, photographer, film maker, and author.

Born in north Spain in 1989, Álvaro has been an authentic nature and outdoor lover has been since his early childhood His love for the natural world took him to study Biological Science Degree and dedicate his life to mother nature.

With a sporty and adventurous lifestyle, practicing every kind of outdoor activities since always: fishing, kayaking, hiking, mountaineering, skiing, triathlon, cycling, running, trailing¦ Álvaro discovered photography at the age of 17, when he bought his first camera.

Since that, he explores this magic world and uses the photography and video as a channels to link all his passions and transmite his feelings. Inspired by rivers, mountains, wildlife, travel and outdoor sports subjets; Álvaro wants to capture the essence of those worlds, connecting people with them and encourage the viewer for consider his relationship with the world.